طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر(1397/11/28) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

 طرح های پژوهشی خاتمه یافته از ابتدا تا کنون

 

طرح های پژوهشی سال 92/93

طرح های پژوهشی سال 92

طرح های پژوهشی سال 91

طرح های پژوهشی سال 90

طرح های پژوهشی سال 89

طرح های پژوهشی سال 88

طرح های پژوهشی سال 87

طرح های پژوهشی سال 86

طرح های پژوهشی سال 85

طرح های پژوهشی سال 84

طرح های پژوهشی سال 83

طرح های پژوهشی سال 82

طرح های پژوهشی سال 81


 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی