طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات(1398/04/16) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

 طرح های پژوهشی خاتمه یافته از ابتدا تا کنون

 

طرح های پژوهشی سال 92/93

طرح های پژوهشی سال 92

طرح های پژوهشی سال 91

طرح های پژوهشی سال 90

طرح های پژوهشی سال 89

طرح های پژوهشی سال 88

طرح های پژوهشی سال 87

طرح های پژوهشی سال 86

طرح های پژوهشی سال 85

طرح های پژوهشی سال 84

طرح های پژوهشی سال 83

طرح های پژوهشی سال 82

طرح های پژوهشی سال 81


 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی